+49 (0) 251 23948-33 hopon@carit-automotive.de

Voorwaarden

1.    Algemeen

Onze leveringen en diensten worden uitsluitend verricht op basis van deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen, voor zover deze niet in strijd zijn met onze voorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige diensten, ook als deze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 1. Consumenten in de zin van de Voorwaarden zijn natuurlijke personen met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan zonder dat hen een commerciële of zelfstandige activiteit kan worden
 2. Ondernemers in de zin van de algemene voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en die handelen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 3. Klant/Ondernemer in de zin van de Voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.
 4. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende overeenkomsten zijn voor ons, ook als wij daarvan op de hoogte zijn, alleen rechtsgeldig als zij door ons uitdrukkelijk schriftelijk worden erkend. Dit geldt ook voor de inkoop- of bestelvoorwaarden van de klant/koper. Wij maken hierbij bezwaar tegen alle voorwaarden van de klant/koper. Wij zijn er niet aan gebonden, ook als ze bij het sluiten van het contract niet nogmaals uitdrukkelijk worden afgewezen.
 5. Mondelinge of telefonische afspraken of latere wijzigingen zijn alleen van kracht als wij ze schriftelijk bevestigen. Wij verklaren uitdrukkelijk dat geen van onze medewerkers volmacht heeft voor het mondeling afsluiten van rechtshandelingen. Een stilzwijgende afstand van onze kant om de schriftelijke vorm in acht te nemen bij afwijkende bepalingen of nevenafspraken in het verleden kan niet worden opgevat als een fundamentele afstand van de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden die hierdoor worden beïnvloed.

2.    Sluiting van het contract

 1. Onze offertes en kostenramingen zijn steeds onder voorbehoud tot het sluiten van de overeenkomst. De in onze aanbiedingen opgenomen afbeeldingen, tekeningen, brochures, reclamefolders, gidsen enz. alsmede de daarin opgenomen gegevens zijn slechts bij benadering maatgevend, tenzij zij uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Wij behouden ons het recht voor redelijke wijzigingen in constructie, vorm en ontwerp aan te brengen.
 2. Het sluiten van het contract is afhankelijk van een correcte en tijdige levering door onze leveranciers. Dit geldt alleen in het geval dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de niet-levering, in het bijzonder wanneer een congruente afdekkingstransactie is afgesloten met onze leverancier.
 3. Door de bestelling van de goederen verklaart de klant/besteller bindend dat hij de bestelde goederen wenst af te nemen.
 4. Wij hebben het recht het in de bestelling vervatte contractuele aanbod binnen een termijn van twee weken na ontvangst te aanvaarden. De aanvaarding kan zowel schriftelijk als door overhandiging van de goederen gebeuren.
 5. Indien een consument het aanbod elektronisch indient, bevestigen wij onverwijld de ontvangst van het Indien de consument de goederen elektronisch bestelt, wordt de tekst door ons opgeslagen en op verzoek samen met de AV per e-mail aan de klant toegezonden.
 6. Indien de overeenkomst uitsluitend is gesloten door middel van communicatie op afstand in de zin van § 1 van de Wet Koop op Afstand (bijv. brief, catalogus, telefoongesprek, internet, fax, e-mail enz.) of indien de consument een ander herroepingsrecht heeft overeenkomstig 355 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), geldt het volgende:

 

Annuleringsbeleid

De consument heeft het recht zijn intentieverklaring tot het sluiten van de overeenkomst binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst te herroepen. De herroeping hoeft geen reden te bevatten en moet ons in tekstvorm of door terugzending van de goederen worden meegedeeld; tijdige terugzending volstaat.

 

3.    Prijzen

 1. Onze prijzen zijn nettoprijzen. De op het moment van berekening geldende belasting over de toegevoegde waarde wordt toegevoegd. Indien in het contract niet uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, worden de op de dag van levering geldende prijzen plus BTW in rekening gebracht. De prijzen zijn netto af fabriek of af magazijn en exclusief verpakking, verzekering enz.
 2. Indien tussen het sluiten van het contract en de overeengekomen leverings- of prestatiedatum de prijzen van onze leveranciers, vrachtkosten, openbare lasten, lonen of andere kosten die direct of indirect van invloed zijn op onze levering en/of prestatie wijzigen, zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de koopprijs hierdoor met meer dan 5 procent stijgt, kan de klant zich door middel van een schriftelijke verklaring binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving van de prijsverhoging uit de overeenkomst terugtrekken. Hetzelfde geldt als de vertraging niet aan ons te wijten is. Het voorgaande geldt mutatis mutandis ook voor een wijziging van het wettelijke BTW-tarief. Voornoemde bepaling geldt voor een consument alleen als er meer dan 4 maanden liggen tussen het sluiten van de overeenkomst en de overeengekomen leveringsdatum.

2.    Betalingsvoorwaarden

 1. De betaling geschiedt onmiddellijk na ontvangst van de goederen of verzending van de factuur in contanten of per bankoverschrijving zonder Indien betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum plaatsvindt, is de klant/koper zonder nadere aanmaning in verzuim.
 2. De klant/besteller kan onze vorderingen alleen verrekenen als de tegenvordering onbetwist is of een rechtsgeldige titel bestaat; een retentierecht kan door de klant/besteller alleen worden uitgeoefend als het gebaseerd is op vorderingen uit de koopovereenkomst.
 3. Indien betaling in termijnen, wissels of uitstel van betaling is overeengekomen, is de gehele verschuldigde betaling verschuldigd indien de klant/koper een betalingsachterstand heeft, zelfs met slechts een gedeeltelijk bedrag.

3.    Levertijd

De levertijden zijn altijd bij benadering. De levertijden zijn voor ons niet bindend. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de naleving van termijnen en data indien wij uitdrukkelijk een garantie op ons hebben genomen. De levertijden gaan in ieder geval pas in wanneer de koper de van zijn kant aan te schaffen documenten en bestellingen op de overeengekomen data heeft verstrekt, alle noodzakelijke formaliteiten heeft vervuld en de overeengekomen voorschotten heeft betaald. Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen.

 

De leveringstermijn wordt geacht te zijn nageleefd:

 

 1. bij levering zonder montage, indien de zending ons magazijn binnen de overeengekomen leveringstermijn heeft verlaten. Indien de levering wordt vertraagd om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, wordt de leveringstermijn geacht te zijn nageleefd bij kennisgeving van gereedheid voor verzending binnen de overeengekomen leveringstermijn;

 

 1. in geval van levering met installatie, zodra de installatie van het systeem binnen de overeengekomen leveringstermijn plaatsvindt.

 

Vorderingen tot opzegging van het contract of tot schadevergoeding kunnen alleen worden ingesteld op grond van vertraagde leveringen in geval van opzet of grove nalatigheid. Overmacht of bedrijfsstoringen bij ons of bij onze leveranciers, die ons buiten onze schuld tijdelijk verhinderen de levering uit te voeren, verlengen de leveringstermijn met de duur van de door deze omstandigheden veroorzaakte prestatiestoringen. Indien dergelijke verstoringen leiden tot een vertraging in de uitvoering van meer dan 4 maanden, kan de klant/koper het contract opzeggen. Andere terugtrekkingsrechten blijven hierdoor onaangetast. Indien de uitvoering voor ons onredelijk of onmogelijk wordt, hebben wij het recht ons geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken, zonder dat de klant/koper daaraan schadeclaims tegen ons kan ontlenen.

6.    Verzending en risico-overdracht

 1. Indien de Klant/Ondernemer een ondernemer is, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het voorwerp van de overeenkomst op de ondernemer over bij de overhandiging, ook in geval van overeengekomen franco levering, en in geval van verkoop ter bestemming bij de overhandiging van de zaak aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren.
 2. Indien de klant/besteller een consument is, gaat het risico in de zin van a) pas over op de consument bij de overhandiging van de contractgoederen, ook in geval van verkoop door verzending.
 3. De route en de wijze van vervoer worden door ons bepaald, tenzij met de klant anders is overeengekomen.
 4. Een noodzakelijke of overeengekomen aanvaarding vindt onmiddellijk na de aangemelde voltooiing plaats. Acceptatie kan alleen worden geweigerd wegens belangrijke gebreken. Indien de klant ondernemer is, geldt bovendien het volgende: Indien geen aanvaarding wordt gevraagd, wordt de dienst geacht te zijn aanvaard na het verstrijken van 12 werkdagen na kennisgeving van de voltooiing. Indien de klant de dienst of een deel daarvan heeft gebruikt, wordt de aanvaarding geacht te hebben plaatsgevonden bij het verstrijken van 6 werkdagen na aanvang van het gebruik.

7.    Eigendomsvoorbehoud

 1. Bij overeenkomsten met consumenten blijven wij eigenaar van de geleverde goederen totdat de vordering waarop wij krachtens de overeenkomst recht hebben volledig is voldaan.
 2. Indien de klant/koper een ondernemer is, behouden wij ons het eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle vorderingen uit de zakelijke relatie volledig zijn voldaan.
 3. De klant/koper mag – onder voorbehoud van onze herroeping – over de geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening beschikken. Hij mag de goederen niet verpanden of tot zekerheid overdragen. In geval van beslaglegging of andere dwangmaatregelen van derden moeten wij onmiddellijk op de hoogte worden De kosten van elke door ons vereiste tussenkomst zijn ten laste van de klant/koper.
 4. Indien de klant/koper ondernemer is, draagt hij alle vorderingen uit de doorverkoop, verwerking, installatie of ander gebruik van de door ons geleverde goederen bij voorbaat aan ons over als zekerheid voor alle vorderingen uit de zakelijke relatie. Indien de economische waarde van de overgedragen vorderingen onze vorderingen met meer dan 20% overstijgt, zijn wij verplicht de zekerheid boven dit bedrag op verzoek terug te geven.
 5. Indien de klant/koper meer dan 10 % achterstand heeft met een opeisbare vordering gedurende meer dan 8 dagen, hebben wij het recht, op grond van het eigendomsvoorbehoud, de als tegenprestatie geleverde goederen terug te nemen totdat de schuld volledig is voldaan. Bovendien hebben wij het recht om het object te scheiden van diensten of inrichtingen. Daartoe staat de klant/koper ons onherroepelijk toe zijn eigendom en zijn terrein te betreden. Indien de geleverde goederen een essentieel onderdeel zijn geworden van een object van de klant, is de klant/besteller verplicht de scheiding te dulden en het object aan ons over te dragen. Demontage- en andere kosten zijn voor rekening van de klant/koper.
 6. De verwerking van de geleverde goederen door de onderaannemer gebeurt steeds in onze naam en voor onze rekening. Indien de verwerking plaatsvindt met voorwerpen die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in verhouding tot de waarde van het door ons geleverde voorwerp tot de andere verwerkte voorwerpen. Hetzelfde geldt voor vermenging.

8.    Garantie

 1. Ondernemers moeten de geleverde goederen of diensten onverwijld controleren, ook op tekorten en verkeerde leveringen, en ons binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de levering of prestatie, in ieder geval vóór de verwerking of installatie, schriftelijk in kennis stellen van duidelijke gebreken; anders is het doen gelden van de garantieclaim uitgesloten. Tijdige verzending is voldoende om de termijn in acht te nemen.

Indien de klant ondernemer is, verlenen wij bij een gebrekkige levering of dienst naar onze keuze garantie door verbetering of nalevering. In elk geval hebben wij het recht verbetering of nalevering te weigeren, onverminderd de rechten van § 440 BGB. Principieel geldt tegenover een ondernemer alleen onze productbeschrijving of die van de fabrikant/leverancier als overeengekomen Openbare verklaringen, aanbevelingen of reclame van de fabrikant/leverancier vormen geen garantie. Het gebrek wordt niet beschouwd als een contractuele kwaliteit. Indien de ondernemer zich uit het contract terugtrekt, heeft hij geen recht op schadevergoeding wegens het gebrek. Kiest de ondernemer voor schadevergoeding na een mislukte aanvullende prestatie, dan blijven de goederen/diensten bij de klant/besteller, mits dit redelijk is. De schadevergoeding is dan beperkt tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van de gebrekkige zaak. De rechten wegens bedrieglijk verzwijgen van een gebrek blijven hierdoor onaangetast. In geval van schade is de aansprakelijkheid beperkt tot € 50.000,00 voor vermogensschade en € 20.000,00 voor niet-financiële schade.

 1. Indien de klant/koper ondernemer is, verjaren de rechten wegens gebreken aan geleverde goederen 2 jaar na de risico-overgang; bij (werk)diensten verjaren de garantierechten eveneens binnen 2 jaar na De korte verjaringstermijn voor (werk)diensten geldt niet wanneer ons grove nalatigheid kan worden verweten of in geval van lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid waarvoor wij verantwoordelijk zijn of in geval van overlijden van de opdrachtgever. Een aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft eveneens onaangetast. Bij bedrieglijk verzwijgen van gebreken of het aannemen van garanties voor de kwaliteit blijven verdere aanspraken onaangetast.
 2. Indien de klant/koper een consument is, verjaren de vorderingen wegens gebreken 2 jaar na de risico-overgang bij nieuw geleverde goederen en 1 jaar na de risico-overgang bij tweedehands geleverde goederen. In geval van (werk)diensten verjaren de vorderingen binnen een jaar na aanvaarding. De korte verjaringstermijn voor (werk)diensten geldt niet indien ons grove nalatigheid kan worden verweten of in geval van lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid die ons kan worden toegerekend of in geval van overlijden van de klant/koper. Onze aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft eveneens onaangetast. Bij bedrieglijk verzwijgen van gebreken of het overnemen van garanties voor de kwaliteit blijven verdere aanspraken onaangetast.

In geval van schade is de aansprakelijkheid beperkt tot € 50.000,00 voor vermogensschade en € 20.000,00 voor niet-financiële schade.

9.    Beperking van de aansprakelijkheid

 1. In geval van een licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, directe, gemiddelde schade die kenmerkend is voor de overeenkomst naar gelang van het soort werk of levering. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers of hun
 2. Wij zijn niet aansprakelijk jegens ondernemers in geval van een licht nalatige schending van immateriële contractuele verplichtingen.
 3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor vorderingen van de klant/besteller die voortvloeien uit Voorts              gelden              de aansprakelijkheidsbeperkingen niet in geval van aan ons toe te rekenen lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of in geval van aan ons toe te rekenen overlijden van de klant/besteller.

10.    Gedeeltelijke ondoeltreffendheid

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. De partijen komen reeds nu overeen dat de ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die voor beide partijen aanvaardbaar is en die het met de ongeldige bepaling beoogde doel zo dicht mogelijk benadert.

11.    Bevoegdheid en plaats van uitvoering

 1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is de plaats van uitvoering voor levering en betaling en de plaats van jurisdictie voor alle betrokken partijen Münster.

Dezelfde plaats van bevoegdheid geldt indien de Klant/Ondernemer geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na het sluiten van de overeenkomst buiten Duitsland verplaatst of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering niet bekend is.

 

Muenster, 01.01.2022

HopOn® – Stark, schnell & kräftesparend

Powered by CARIT Automotive GmbH & Co. KG | Impressum | Datenschutz | AGB
Cookie Consent with Real Cookie Banner